30/10/08

Perspectivas, modelos,progresos e mais cadros. /Perspectivas, modelos, progresos y más cuadros.

Inauguro unha nova liña nos meus traballos a óleo. Vou facer unha serie de traballos tomándome a min como modelo. Velaí o proceso dun cadro (ainda inacabado).

Inauguro una nueva linea en mis trabajos a óleo. Voy a hacer una serie de trabajos tomándome a mí como modelo. Ahí tenéis el proceso de un cuadro (aún inabado).Un novo traballo en pequeno.

Un nuevo trabajo en pequeño.


Bocetos da asignatura de perspectiva.

Bocetos de la asignatura de perspectiva.


Bocetos de debuxo.

Bocetos de dibujo.


Páxina acabada de Jañán Busca Jaca.

Página acabada de Jañán Busca Jaca.

16/10/08

Primeiras dúvidas / Primeras dudas.

Cando comezas a traballar é habitual que despois de estar arreo niso chegues a un punto no que descobres que a obra non te satisface, que onde antes non encontrabas defectos notorios agora aparezan por mares. É algo complicado e hai persoas ás que isto acaba por consumir. Se a isto sumamos algunha crítica do profesor (para iso están) ou de algún compañeiro, e dous días de traballos nos que non consegues o que queres o efecto nun mesmo pode ser mesmo depresivo. É mellor non dármonos mais importancia da que ten e recuperar folgos para voltar ó ataque.

Cuando comienzas a trabajar es habitual que después de estar concentrado en ello llegues a un punto en el que descubres que la obra no te satisdace, que donde antes no encontrabas defectos notorios ahora aparezcan por mares. Es algo complicado y hay personas a las que esto las acaba consumiendo. Si a esto le sumamos alguna crítica del profesor (para eso están) o de algún compañero, y dos días de trabajos en los que no consigues lo que quieres, el efecto en uno mismo puede ser incluso depresivo. Es mejor que no le demos más importancia de la que tiene y recuperar aliento para volver al ataque.

Páxina de LollipopGirl lista para dar cor nela.

Página de LollipopGirl lista para darle color.
O último cadro feito en clase. Hai unha forte insatisfación nel, pero ten camiños para futuros traballos.

El último cuadro hecho en clase. Hay una fuerte insastifacción en el, pero tiene caminos para futuros trabajos.
Este traballo xa está rematado. Foi criticado pola súa cor excesivamente "chiclosa" e demasiado viva. Preciso dalgúns días para reflexionar.

Este trabajo ya está acabado. Fue criticado por su color excesivamente "chicloso" y demasiado vivo. Necesito algunos dias para reflexionar.


Bocetos en clase de debuxo.
Bocetos en clase de dibujo.
As clases aburridas teñen o seu lado positivo. Mentres o profesor está á súa leria inacabable eu podo debuxar: no primeiro caso unha compañeira atenta e no segundo ao mesmo profesor, ainda que non quede parado de forma ningunha.

Las clases aburridas tienen su lado positivo. Mientras el profesor está con su cháchara interminable yo puedo dibujar: en el primer casi una compañera atenta y en el segundo al propio profesor, aunque no se quede parado de ninguna forma.

11/10/08

Continuamos aquecendo / Continuamos calentando

Continúa o aquecemento. As pinturas e o proceso xa están a mellorar algo.

Continúa el calentamiento: Las pinturas y el proceso ya están mejorando algo.

Proceso: cadro inacabado, unha hora e corenta e cinco minutos, aproximadamente.
Proceso: cuadro inacabado, una hora y cuarenta y cinco minutos, aproximadamente.Acabado.

Prewiev dunha das páxinas (tamén inacabada, por non variarmos) de LollipopGirl.
Prewiev de una de las páginas (también inacabada, para no variar) de LollipopGirl.

07/10/08

Aquecendo / Calentando

Unhas poucas mostras dos traballos iniciais do curso.

Unas pocas muestras de los trabajos iniciales del curso.


O proceso dun cadriño (ainda inacabado).

El proceso de un cuadrito (aún inacabado).

Outro traballo de pintura. 30x30cm.

Otro trabajo de pintura. 30x30cm.


Bocetos de 8 minutos en debuxo.

Bocetos de 8 minutos en dibujo.